Nhom Trang Nien: 

Location: Nhà anh chị Hoàng + Đào

Hướng dẫn: Anh chi Khánh + Thùy & Hoàng + Đào

Time: 5:30 Pm on 2/23/14